Her kan du printe vedtægterne


Navn & geografi


§1

Foreningens navn er Sæby Antenneforening.

§ 2

Foreningens interesseområde er 9300 SæbyFormål


§ 3

Foreningens formål er at eje og drive fællesantennenet.Medlemmer


§ 4

Enhver, der er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen.

Antenneforeningen er selvsagt indstillet på, at alle afdelinger eller foreninger samt øvrige bebyggelser i dækningsområdet - gennem forhandling med antenneforeningen kan blive tilsluttet hovednettet mod betaling af gældende tilslutningspris. Kontingent betales fra tilslutningsdagen.

En tilslutning til fællesantenneanlægget omfatter alene medlemmets egen beboelse og husstand. Såfremt der er flere beboelser i samme hus eller kompleks, eller såfremt der sker fremleje af en del af en beboelse, er det forbudt at tilkoble øvrige beboelser eller dele heraf til en eksisterende tilslutning. Skal andre beboelsesenheder udenfor medlemmets husstand tilkobles nettet, skal dette ske ved særskilt tilslutning, ligesom der skal betales særskilt tilslutningspris og kontingent.

Et medlem, der ikke respekterer nærværende vedtægt eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, afbrydes tilslutningen til nettet.

Et medlem, der foranlediger eller foretager tekniske indgreb eller ændringer i Sæby Antenneforenings net, kan drages til økonomisk ansvar og kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.


Generalforsamlingen


§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse, eller ved bekendtgørelse i den lokale presse, senest 14 dage før.
Fra 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, kan det reviderede regnskab og forslag til budget for det indeværende år, rekvireres hos foreningen.

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af medlemskontingent og takstblad.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen finder sted, dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest 1. februar.

Forslag til vedtægtsændringer, kan i deres fulde ordlyd rekvireres hos foreningen fra  14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, ved bekendtgørelse i den lokale presse, eller ved udsendelse af skriftlig meddelelse, og skal indkaldes af bestyrelsen, efter en til formanden fremsendt skriftlig begæring, med angiven dagsorden, fra mindst 1/4 af de tilsluttede husstande, senest 30 dage efter en sådan begæring er modtaget.

§ 6

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal (jfr. dog §§ 13 og 15). Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig legitimation, og som har betalt medlemskontingent, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tæller for ét medlem og har således én stemme.

Bestyrelsen sørger for, at der bliver ført protokol over generalforsamlingen.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for yderligere ét medlem. Fuldmagt skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

§ 6a

Procedurer og retningslinier for programvalg i forhold til kontingentrammer og/eller indhold i programpakker og/eller individuelt programvalg, vedtages på generalforsamlingen. Vedtagelsen protokolføres som særskilt bilag til generalforsamlingsreferatet, og er gældende frem til en eventuel korrigerende vedtagelse. Følgende forhold skal respekteres, og indgå implicit:

 • Alene bestyrelsen kan til- og fravælge ikke betalingspligtige programmer.
 • Bestyrelsen er pligtig til at sikre alsidighed i programudbuddet.


Bestyrelsen


§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der hver anden gang vælges 3 og hver anden gang 2 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling vælges 1 suppleant for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og tilsynsførende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed, samt antager den nødvendige medhjælp.

Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte medlemskontingent.


Økonomi & regnskab


§ 8

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemskontingent.

§ 9

Bestyrelsen forelægger hvert år til generalforsamlingens godkendelse forslag til årets kontingent samt et takstblad med mindst følgende indhold:

 • Kontingent
 • Tilslutningsafgift for nye medlemmer
 • Rykkergebyr
 • Fra/Tilkoblingsgebyr for medlemmer, der har fået afbrudt tilslutningen til nettet
 • Pris for pakkeskift.

Takstbladet gælder frem til næste års generalforsamling.

§ 10

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt et til foreningen skyldigt beløb, kan bestyrelsen lade medlemmets tilslutning til nettet afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende betaling, herunder evt. inkassoomkostninger.


Hæftelse


§ 11

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af foreningens formue.

Ved ejer/lejerskifte indtræder det nye medlem i den tidligere ejer/lejers forpligtelser og rettigheder med de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte ændringer og bestemmelser. Ethvert ejer/lejerskifte SKAL meddeles antenneforeningens bestyrelse.


Teknisk installation


§ 12

Fællesantennenettet ejes af foreningen.

Foreningen varetager vedligeholdelsen af hele foreningens net. Udgifterne hertil afholdes af det indbetalte kontingent.

Følgende ændringer eller udvidelser af fællesantennenettet må kun udføres efter at være vedtaget på en generalforsamling:

 1. Væsentlige ombygninger og udvidelser af nettet.
 2. Sammenlægning af nettet med antennenet, tilhørende anden ejer eller anden antenneforening. Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Ved enhver ændring eller ombygning skal bestyrelsen sikre, at nettet overholder alle relevante specifikationer.


Foreningens opløsning m.v.


§ 13

Foreningens virksomhed ophører, såfremt nettet nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

Ophævelsen af foreningen kan kun gennemføres af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor repræsentanter for mindst 2/3 af de tilsluttede husstande stemmer for ophævelsen.

Såfremt der ikke er fremmødt repræsentanter for mindst 2/3 af de tilsluttede husstande, kan ophævelsen vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter, men der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling, med mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanters stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af mødte repræsentanter.

Såfremt foreningens opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks, og foreningens ledelse overtages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer.

Et eventuelt likvidationsoverskud skal fordeles på den måde generalforsamlingen bestemmer det.

§ 14

Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af denne vedtægt afgøres af generalforsamlingen.

§ 15

Nærværende vedtægt kan kun ændres af generalforsamlingen, med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Et eksemplar af den til enhver tid gældende vedtægt skal være tilgængelig for samtlige foreningens medlemmer.

Denne vedtægt er senest ændret på den ordinære generalforsamling den 3. marts 2010.


Cookies

Foreningen

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A
9300 Sæby
CVR nr. 17994433

Åbningstider & kontakt

Butik & Administration
Åbningstider
Send os en mail
Klik her