Her kan du printe vedtægterne


Navn & geografi

§1

Foreningens navn er Sæby Antenneforening.

§ 2

Foreningens hjemsted er 9300 Sæby.
 

Formål

§ 3

Foreningens formål er at eje og drive kabelnettet og tilhørende anlæg.

 

Medlemmer

§ 4

Enhver, der er tilsluttet foreningens kabelnet, skal være medlem af foreningen.

Antenneforeningen er selvsagt indstillet på, at alle afdelinger eller foreninger samt øvrige bebyggelser i dækningsområdet – gennem forhandling med antenneforeningen, kan blive tilsluttet hovednettet mod betaling af gældende tilslutningspris. Kontingent betales fra tilslutningsdagen.

En tilslutning til kabelnettet omfatter alene medlemmets egen beboelse og husstand. Såfremt der er flere beboelser i samme hus eller kompleks, eller såfremt der sker fremleje af en del af en beboelse, er det forbudt at tilkoble øvrige beboelser eller dele heraf til en eksisterende tilslutning. Skal andre beboelsesenheder udenfor medlemmets husstand tilkobles nettet, skal dette ske ved særskilt tilslutning, ligesom der skal betales særskilt tilslutningspris og kontingent.

Et medlem, der ikke respekterer nærværende vedtægt eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, afbrydes tilslutningen til nettet.

Et medlem, der foranlediger eller foretager tekniske indgreb eller ændringer i Sæby Antenneforenings kabelnet, kan drages til økonomisk ansvar og kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
 

Generalforsamlingen

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse, eller ved bekendtgørelse i den lokale presse, senest 14 dage før.

Fra 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, kan det reviderede regnskab og forslag til budget for det indeværende år, rekvireres hos foreningen.

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

1.    Valg af dirigent.

2.    Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.    Aflæggelse af regnskab til godkendelse.

4.    Indkomne forslag. 

5.    Fremlæggelse af budget til godkendelse.

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.

7.    Valg af revisor.

8.    Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt ”Indkomne forslag” skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen finder sted, dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest 1. februar.

Forslag til vedtægtsændringer, kan i deres fulde ordlyd rekvireres hos foreningen fra 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, ved bekendtgørelse i den lokale presse, eller ved udsendelse af skriftlig meddelelse, og skal indkaldes af bestyrelsen, efter en til formanden fremsendt skriftlig begæring, med angiven dagsorden, fra mindst 1/4 af de tilsluttede husstande, senest 30 dage efter en sådan begæring er modtaget.

§ 6

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal (jfr. dog §§ 13 og 15). Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig legitimation, og som har betalt medlemskontingent, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tæller for ét medlem og har således én stemme.

Bestyrelsen sørger for, at der bliver ført protokol over generalforsamlingen

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for yderligere ét medlem. Fuldmagt skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

§ 6a

Programvalgsprocedure:

·          Alene bestyrelsen kan til- og fravælge programmer til faste programpakker.

·          Bestyrelsen er forpligtet til at sikre alsidighed i programudbuddet.

Bestyrelsen

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der hver anden gang vælges 3 og hver anden gang 2 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling vælges 1 suppleant for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed, samt antager den nødvendige medhjælp.

Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte medlemskontingent.
 

Økonomi & regnskab

§ 8

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31.december.

§ 9

Bestyrelsen fremlægger hvert år til generalforsamlingens godkendelse budget, hvori indgår medlems- kontingentet for det indeværende år.

§ 10

Et medlem, der ikke efter påkrav har indbetalt et skyldigt beløb til foreningen, kan på bestyrelsens foranledning ekskluderes og tilslutningen afbrydes. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende betaling, herunder evt. inkassoomkostninger.
 

Hæftelse

§ 11

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af foreningens formue.
 

Teknisk installation

§ 12

Kabelnettet og tilhørende anlæg ejes af foreningen.

Foreningen varetager vedligeholdelsen af foreningens kabelnet og anlæg frem til første afslutningspunkt i husinstallationen. Dog er stikkabel på medlemmets egen grund som udgangspunkt ikke omfattet.
 

Foreningens opløsning m.v.

§ 13

Opløsning og/eller salg af foreningen, eller fusion med andre foreninger kan kun gennemføres af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor repræsentanter for mindst 2/3 af de tilsluttede husstande stemmer for opløsning, salg eller fusion.

Såfremt der ikke er fremmødt repræsentanter for mindst 2/3 af de tilsluttede husstande, kan opløsning, salg eller fusion vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter. I så fald skal der senest 30 dage efter generalforsamlingen afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel på de i § 5, stk. 6 anførte betingelser.

Den ekstraordinære generalforsamling, kan med mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanters stemmer vedtage, at foreningen skal opløses, sælges eller fusioneres.

1.    Vedtages det, at foreningen skal sælges eller fusioneres, skal der straks foretages valg af hele bestyrelsen. Den valgte bestyrelse varetager efterfølgende det videre arbejde med salg, overdragelse, drift og udredning af økonomiske forhold.

2.    Vedtages det, at foreningen skal ophøre, fratræder bestyrelsen straks, og foreningens ledelse overtages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer.

Et eventuelt salgs- eller likvidationsoverskud skal fordeles til almennyttige og/eller velgørende formål i Sæby by, som generalforsamlingen bestemmer det.

§ 14

Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af denne vedtægt afgøres af generalforsamlingen.

§ 15

Nærværende vedtægt kan kun ændres af generalforsamlingen, med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Et eksemplar af den til enhver tid gældende vedtægt skal være tilgængelig for samtlige foreningens medlemmer.

Denne vedtægt er senest ændret på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2018.Cookies

Foreningen

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A
9300 Sæby
CVR nr. 17994433

Åbningstider & kontakt

Butik & Administration
Åbningstider
Send os en mail
Klik her